Introduksjon til oppmerksomt nærvær
2013-2014 - VIU8441 - 15sp

Forventet læringsutbytte

 • Studenten har en bred forståelse for;
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær
  • Sammenhengen mellom oppmerksomt nærvær og persepsjon, stress, selvregulering og affektbevissthet
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten kan identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner og håndtere vanskelig følelser
 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Emnets temaer

 • Innføring i bruk av Fronter
 • Oppmerksomt nærvær i et teoretisk, filosofisk og pedagogisk perspektiv
 • Sinnet, sanser og selvinnsikt
 • Persepsjon
 • Gjøren og væren
 • Stress og mestring
 • Selvregulering
 • Affektbevissthet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emne 1 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av oppmerksomt nærvær. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av oppmerksomt nærvær.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Den gruppebaserte semesteroppgaven skrives i gruppe på to eller flere studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for et prosjekt som gjennomføres i emne 2. Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem. Gruppen skal holde et framlegg der de presentere prosjektbeskrivelsen innenfor en ramme på ca 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av intern sensor.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Læringsplan
 • Selvbiografi
 • Kompetanselogg 1 og 2
 • Prosjektlogg 1 og 2
 • Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8
 • Praksislogg
 • Skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver