Fordypning i nettverksmøter og relasjonskompetanse
2013-2014 - VIU8461 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8461 vil gi studentene en fordypning i de temaer som er av betydning i forhold til gjennomføring av nettverksmøter. Sentralt vil være studentens arbeid med å integrere de ulike teoretiske perspektivene i et praktisk anvendelig repertoar.

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen sosialt nettverksarbeid og har kunnskap om fagets vitenskapsteori og metoder
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap og anvende kunnskap på nye områder innen sosialt nettverksarbeid

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innen sosialt nettverksarbeid og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Emnets temaer

 • Relasjonskompetanse i et oppmerksomt liv
 • Familieterapi
 • Nettverksstøtte
 • Samarbeid
 • Familiesamtaler
 • Gruppeterapi
 • Coaching

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Semesteroppgaven leveres i slutten av emne 1. Oppgaven skrives individuelt eller i mindre grupper på to til tre studenter. Formen på oppgaven skal være et essay med utgangspunkt i refleksjonsloggene som studenten(e) har skrevet. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 2000 ord. Oppgaven skal presenteres og drøftes i forbindelse med eksamensseminaret som arrangeres på slutten av semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Læringsplan
 • Refleksjonslogg 1, 2
 • Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Fem kommentarer
 • Læringsplanen, refleksjonsloggene, diskusjonsinnleggene og kommentarene inngår i mappevurderingen i neste emne.