Åpne samtaler i nettverksmøter
2013-2014 - VIU8471 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8471 vil gi studentene en praktisk fordypning i ledelse av nettverksmøter. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved åpne samtaler i nettverksmøter. Sentralt vil være å få erfaring med nettverksmøtet gjennom ledelse av minst to nettverksmøter. Gjennom veiledning på, refleksjon over og evaluering av egen praksis og arbeid med eksamen skal studenten videreutvikle sin evne til å hjelpe andre gjennom bruk av nettverksmøter

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • Gjennomføring av åpne samtaler i nettverksmøter
  • Dialogisk praksiser; åpen dialog, foregripende dialoger, ta opp uroen og reflekterende prosesser
  • Relasjonskompetanse og dens betydning for møtet mellom de profesjonelle, brukeren og dens sosiale nettverk
  • Kunne identifisere og analysere prosesser i åpne dialoger i nettverksmøter
  • Språkets og samtalens betydning for samhandling

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den kriserammete og hans/hennes sosiale nettverk, og handle i takt med, og med varhet for, de andres situasjon i et tempo som ivaretar deres ønsker og behov

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom ande relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

 • Oppmerksomt nærvær
 • Følelser og medfølelse
 • Etikk
 • Egenutvikling som terapeut

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
 • Mappe (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet
 1. Den avsluttende eksamensoppgaven som leveres ved slutten av emne 2. Oppgaven skrives individuelt eller i mindre grupper på to til tre studenter. Formen på eksamensoppgaven skal være et bokkapittel med utgangspunkt i refleksjonsloggene som studenten har skrevet. Oppgaven skal omfatte minimum 2000 ord. Oppgaven skal presenteres og drøftes i forbindelse med eksamensseminaret som arrangeres på slutten av semesteret. Avsluttende eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Avsluttende eksamensoppgaven vektes med 50% i beregning av den endelige karakteren for studiet.
 2. Mappen leveres ved slutten av emne 2. Mappen er individuell. Mappen skal inneholde:
  • Den individuelle læringsplan
  • Seks refleksjonslogger
  • Skriftlig kommentar til fem andre semesteroppgaver
  • Tjuefire diskusjonsinnlegg
  • Egenvurdering

Det gis bokstavkarakter. Mappen vektes med 50% i beregning av den endelige karakteren for studiet. 

Både eksamensoppgaven og mappen skal være bestått (vurdert til E eller bedre) for å bestå emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Refleksjonslogg 3, 4, 5, 6
 • Diskusjonsinnlegg 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 • Refleksjonsloggene og diskusjonsinnleggene inngår i mappevurderingen.