Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse
2013-2014 - VIU8481 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8481 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentrollen, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i relasjonsbasert klasseledelse. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av relasjonsbasert klasseledelse. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av relasjonsbasert klasseledelse.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for relasjonsbasert klasseledelse
  • Relasjonens betydning for læringsmiljøet i forhold til elever, foreldre og kollegaer

     Ferdigheter

 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

     Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relasjonens avgjørende betydning for samspillets kvalitet
 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger

Emnets temaer

 • Relasjonskompetanse i skolen
 • Klasseledelse og læringsmiljøet
 • Støttende relasjoner i skolen
 • Læring i en relasjonell skole

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Åtte samlinger, á to dager, vil bli arrangert i løpet av studiet. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom:

 • forelesninger
 • diskusjoner
 • øvelser
 • rollespill
 • studentpresentasjoner
 • kollegabasert veiledning i grupper

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Semesteroppgaven er et gruppearbeid, og gruppen skal bestå av to eller flere studenter. Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for et prosjekt som gjennomføres i emne 2 (VIU8491). Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med, og en tittel på arbeidet.

Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem . Gruppen skal holde et framlegg der de presenterer prosjektbeskrivelsen innenfor en ramme på ca 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av intern sensor og sensor fra praksisfeltet.

Det vises for øvrig til Høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke bestått på semesteroppgaven, må ta kontakt med studieprogramansvarlig for kontinuasjonseksamen påfølgende semester. VIU8481 må være bestått for å ta eksamen i emne 2, VIU8191.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Læringsplan
 • Selvbiografi
 • Prosjektlogg 1, 2 og 3
 • Kompetanselogg 1, 2 og 3
 • Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
 • Skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver

Læringsplanen, selvbiografien, prosjektloggene, kompetanseloggene, diskusjonsinnleggene og kommentarene inngår i mappevurderingen i neste emne (VIU8491).

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert emne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.