Utøvelse av relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis
2013-2014 - VIU8491 - 15sp

Forutsetter bestått

For å ta eksamen i emnet må VIU8481 være bestått.

Forventet læringsutbytte

VIU8491 vil gi studentene en fordypning i relasjonsbasert klasseledelse som profesjonell praksis. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å utøve relasjonsbasert klasseledelse i en profesjonell sammenheng

     Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Opplæringslovens § 9a
  • Foreldresamarbeid
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen relasjonsbasert klasseledelse.

     Ferdigheter

 • Kandidaten har utviklet sin egen praksis i relasjonsbasert klasseledelse
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning.
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over og håndtere utfordrende situasjoner og følelser.

     Generell kompetanse

 • Kandidaten har bevisstgjort egen identitet som leder
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Emnets temaer

 • Oppmerksomt nærvær i skolen
 • Relasjonsbasert samarbeid
 • Relasjonell ledelse og den lærende skole

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Åtte samlinger, á to dager, vil bli arrangert i løpet av studiet. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom:

 • forelesninger
 • diskusjoner
 • øvelser
 • rollespill
 • studentpresentasjoner
 • kollegabasert veiledning i grupper

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Alle deler skal være bestått (E eller bedre) for å bestå emnet.

 • Mappen skal inneholde den individuelle læringsplan, selvbiografi, fem prosjektlogger, fem kompetanselogger, tjue diskusjonsinnlegg, skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver og en egenvurdering. Mappen gis bokstavkarakter og vektes med 50% i beregning av den endelige karakteren.
 • Den avsluttende prosjektoppgaven er et gruppearbeid og gruppen skal bestå av to eller flere studenter. Oppgaven er fortrinnsvis en fagartikkel basert på prosjektet som er blitt gjennomført. Oppgavens omfang skal være på minst 4000 ord. Avsluttende eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Avsluttende eksamensoppgaven vektes med 40% i beregning av den endelige karakteren for studiet.
 • Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posteren lages av prosjektgruppen og er en visuell presentasjon av prosjektet på en plakat. Posterpresentasjonen skal gjennomføres hele gruppen og skal holdes innenfor en ramme på 30 minutter. Poster samt presentasjonen gis bokstavkarakter. Denne karakteren vektes med 10% i beregning av den endelige karakteren for studiet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern sensor og sensor fra praksisfeltet.

Det vises for øvrig til Høgskolens retningslinjer for skriftlig arbeid.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke bestått bes ta kontakt med studieprogramansvarlig for kontinuasjon påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Prosjektlogg 4, 5 og 6
 • Kompetanselogg 4, 5 og 6
 • Diskusjonsinnlegg 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21
 • Egenvurdering

Prosjektloggene, kompetanseloggene, diskusjonsinnleggene og egenvurdering inngår i mappevurderingen i  emnet.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert emne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.