IKT – kompetanse i helsefag
2013-2014 - VIU8501 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til nasjonale strategier og juridiske føringer ved bruk av IKT- løsninger i helse- og omsorg, og sosialsektoren
 • vurderer kvaliteten i den digitale informasjonskjeden, både i helheten og enkeltelementene som inngår

Ferdighet

 • finner, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff, samt framstiller dette slik at det belyser en problemstilling
 • finner og nyttiggjør seg forskningsresultater via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet
 • reflekterer over egen faglig utøvelse knyttet til bruk av IKT
 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • vurderer nytte, muligheter og begrensninger av IKT-systemer
 • har kompetanse om implementering og integrering av IKT-løsninger (bedre «bestillerkompetanse»)
 • har nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen IKT
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til IKT i offentlig sektor
 • planlegger og gjennomfører varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidler sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • utveksler synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Emnets temaer

•    IKT i helsevesenet
•    IKT, ledelse og organisasjon
•    Informasjonsarkitektur
•    IKT-systemer
•    Velferdsteknologi
•    Trygghets- og sikkerhetsteknologi
•    Kompensasjons- og velværeteknologi
•    Teknologi for sosial kontakt
•    Teknologi for behandling og pleie
•    Beslutningsstøttesystemer
•    Telemedisin
•    Elektronisk samhandling
•    Pågående prosjekter
•    Utprøving av velferdsteknologiske løsninger
•    Kjernejournal og e-journal
•    Sikkerhet, jus og etikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Praktiske øvelser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen som studenten arbeider med gjennom hele emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått vurdering gis anledning til å levere ny eller revidert oppgave én gang i påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse ved ett seminar
 • Muntlig presentasjon av eksamensoppgave

Erstatter

VIU8261 Digital kompetanse for helse- og sosialfag