Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2013-2014 - VPH3012D - 15sp

Forutsetter bestått

 VPK2012 eller VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
- har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten
Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
- anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til handlinger og kontekst
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til helsesvikt og pleie, omsorg og behandling
- viser handlingsberedskap i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- viser evne til målrettet, tverrfaglig kommunikasjon og samhandling
- opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Emnets temaer

  • Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
  • Undervisning og veiledning
  • Organisasjon og ledelse av sykepleie
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten

Blodprøvetaking
Pasientcase

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Veiledning
Refleksjon
Simulering
Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
Pedagogisk framlegg for aktuelle målgrupper i kommunehelsetjenesten

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Daglig veileder i praksisfeltet og kontaktlærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Obligatoriske arbeidskrav

Vurderingsformer og kriterier for obligatoriske skriftlige arbeidskrav er beskrevet i egen Vurderingsportefølje for VPH 3012.

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav:
1) Veiledningsgrunnlag
2) Refleksjon over egen sykepleiehandling i praksis.
3) Individuelt pedagogisk framlegg
4) Arbeidskrav knyttet til 30 timers hospiteringspraksis i helsesøstertjenesten.
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at praksisperioden kan vurderes til bestått.