Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2013-2014 - VPK2002 - 15sp

Forutsetter bestått

 SPL 1004- Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 SPL 1004MED- Medikamentregning
 VPS 1002- Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 PRU 2002 -Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser.
- reflekterer over personlig og faglig utvikling.
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglig etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav:
- Veiledningsgrunnlag
- Skriftlige refleksjoner i praksis
- Pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på 300 timer (kan ha fravær på 10%) i praksis.

Arbeidskravene må være godkjent for at praksisperioden kan vurderes til bestått.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen for 2.studieenhet.