Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling
2013-2014 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
SPL 1004 - Medikamentregning
SPL1092- Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
SPL1012 - Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

 
PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronsik syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet - studenten
 - gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
 - reflekterer over personlig og faglig utvikling.
 - gjennomfører datasamling ,rapporteing og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav:
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner i praksis
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen.

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis.(studenten kan ha 10% fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.