Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2013-2014 - VPK3002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten.
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten.
- leder og admimnistrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning.
- viser evne til kritisk og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til handlinger.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

Generell kompetanse :
- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrfaglig kommunikasjon.
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med med yrkesteiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Hospitering på opr. avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftllige arbeidskrav:
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner i praksis
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis (studenten kan ha 10 % fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2