Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2013-2014 - VPM2012 - 15sp

Forutsetter bestått

SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
SPL 1004MED - Medikamentregning
SPL 1012 - Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
SPL 1092 - Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
VPK 2002 eller VPP 2002

Anbefalt forkunnskap

PRU 2002 og PRU 2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- beskriver jordmors arbeidsområde

Ferdigheter - studenten
- gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepeie til pasienter med medisinske lidelser.
Hospitering på føde-/barselavd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM 2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen.

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis ( studenten kan ha 10% fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.