Veiledet praksis i medisin - inkludert hospitering i føde/barselavd.
2013-2014 - VPM3002D - 15sp

Forutsetter bestått

SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri
VPK 2012 eller VPP 2012
 VPK2012 eller VPP2012

Anbefalt forkunnskap

PRU 2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktoerer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- beskriver jordmors arbeidsområde

Ferdighet - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
- anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til handlinger
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell konpetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- viser evne til målrettet tverrfaglig kommunikasjon
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
Hospitering på føde-/barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingskjema for VPM 3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner i praksis
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er 300 times tilstedeværelse i praksis (studenten kan ha 10 % fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.