Veiledet praksis i psykiatri
2013-2014 - VPP3002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPK2012 eller VPM2012

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdighet - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til handlinger
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- viser evne til målrettet tverrfaglig kommunikasjon
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP 3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriflige arbeidskrav
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis (studenten kan ha 10 % fravær)
Alle obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å få bestått i praksis.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2