Veiledet praksis i sykehjem
2013-2014 - VPS1002 - 15sp

Forutsetter bestått

Underskrevet taushetsløfte

PRU1002

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004
 SPL1012
 SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:
 - Har kunnskap om normal aldring
 - Har kunnskap om grunnleggende behov

Ferdighet - studenten
 - Utfører forsvarlig stell og pleie ut i fra pasientens grunnleggende behov
 - Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
 - Foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten:
 - Tar ansvar for egen læring
 - Viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 - Utfører sykepleie under veiledning i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter i sykehjem

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt, refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/-lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at praksisperioden kan vurderes til bestått:

- Veiledningsgrunnlag
- Datasamling
- Administrativ pleieplan

Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen.

Det er 300 timers obligatorisk tilstedeværesle i praksis. Studenten kan ha 10% fravær.

Læremidler

Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2013