Medievitenskap
2013-2014 - IMT1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha tilegnet seg bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor sentrale deler av medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. De skal kunne redegjøre for sentrale teknologiske og innholdsmessige utviklingstrekk i mediehistorien. Studentene skal videre være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal  være i stand til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. De skal også være i stand til å benytte essay som formell uttrykksform.

Emnets temaer

 • Kommunikasjonsmodeller
 • Tegn, koder og tolkning
 • Fortellinger og narratologi
 • Konvergensbegrepet
 • Internett:
  • infrastruktur
  •  interaktivitet
  •  hypertekst
 • Vitenskapelig skriftproduksjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gjennomføres forelesinger parallelt med at det jobbes med refleksjonsnotater og essay. Det vil bli gitt to essayoppgaver; en gruppebasert (obligatorisk) og en individuell (karaktertellende).

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

 •  Individuelt essay (teller 30%)
 •  Individuell hjemmeeksamen, 48 timer (teller 70%)
 •  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, men innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To refleksjonsnotater
 • Ett essay
 • Medstudentevaluering

Læremidler

 Gripsrud, J. (2007). Mediekultur og mediesamfunn 3. utgave, Universitetsforlaget
 Fagerjord, A. (2008). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, 2. utgave, Universitetsforlaget