Designmetoder
2013-2014 - IMT1431 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • ha en oversikt over de viktigste fagfeltene og metodene innenfor design av digitale medier
 • kjenne til ulike teknikker for ideskaping og innovasjon
 • kjenne til de viktigste metodene for prosjektstyring og gruppearbeid
 • ha god kunnskap om prototyping, iterativ design og brukertesting

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:

 • jobbe systematisk med å utvikle innovative ideer og konsepter for design av digitale medier
 • jobbe systematisk med å videreutvikle en ide fra skisse til “proof-of-concept”
 • analysere og vurdere graden av kreativitet og nyskaping i et designkonsept
 • organisere og gjennomføre et gruppeprosjekt på en metodisk og systematisk måte
 • rapportere skriftlig om sitt eget designarbeid på et akademisk nivå

Generell kompetanse

Gjennom dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse innen områdene:

 • innovasjon
 • tverrfaglighet
 • akademisk skriving
 • gruppearbeid

Emnets temaer

 • Idéskaping og idémyldring
 • Iterativ design
 • Prototyping
 • Prosjektstyring
 • Smidig design
 • Brukerinvolvering i design
 • Akademisk skriving
 • Gruppedynamikk og arbeid i team

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

3-5 obligatoriske oppgaver gjennom semesteret samles i en mappe ved slutten av semesteret. Karakter fastsettes på grunnlag av en helhetlig vurdering av mappeinnleveringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen egen kontinuasjon, emnet må tas  på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på 3 av 4 heldagsseminarer, se nærmere informasjon i timeplanen.

Læremidler

Hartson, Rex and Pardha Pyla (2012) The UX book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience, Waltham: Morgan Kaufman. (Utvalg, ca. 700 sider)