Drift av trådløse nettverk
2013-2014 - IMT2631 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2521 Nettverksadministrasjon

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede hvordan trådløse nettverk bør planlegges med tankte på tilstrekkelig stabilitet og kapasitet
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan data flyter i trådløse nett, og hvilke sikkerhetsutfordringer som finnes

Ferdigheter

 • Kandidaten kan planlegge, installere, konfigurere og overvåke trådløse nettverk i små og mellomstore bedrifter
 • Kandidaten kan gjøre begrunnede valg i forhold til sikkerhet, spesielt med tanke på autentisering og kryptering
 • Kandidaten kan utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i eksisterende installasjoner

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre rede for behovet og bruksområdet for trådløse nettverk i små og mellomstore organisasjoner, spesielt sett i forhold til øvrig infrastruktur.

Emnets temaer

 • Grunnleggende trådløs teknologi
 • Standardiseringsgrupper
 • Radiofrekvens
 • Antenner
 • 802.11 standardene
 • Trafikkflyt og aksesspunkt
 • Overgangen fra trådløst til trådbasert
 • Lette og tunge aksesspunkt
 • Roaming
 • Autentiseringsløsninger
 • Krypteringsløsninger
 • Generelle relevante sikkerhetsteknologier
 • Overvåkning
 • Feilsøkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 4. år. Neste gang: høst 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær eksamen må gjentas, ingen egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Henry, D. J. "CCNA Wireless (640-722 IUWNE) Quick Reference", Cisco Press, 2012.

Nett-basert støttelitteratur.