Mediehistorie og medievitenskap
2013-2014 - IMT2651 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale teknologiske og innholdsmessige utviklingstrekk i mediehistorien. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier, og kan demonstrere et kritisk og reflektert forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Studentene skal ha opparbeidet breddekunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor sentrale deler av medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal  være i stand til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. De skal også være i stand til å benytte essay som formell uttrykksform.

Emnets temaer

 • Mediehistorie
 • Vår tids medier
 • Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Tegn, koder og tolkning
 • Fortellinger og narratologi
 • Konvergensbegrepet
 • Remediering
 • Internett:
  • infrastruktur
  •  interaktivitet
  •  hypertekst
 • Vitenskapelig skriftproduksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av essay, med formativ underveisvurdering.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Del 1: Ett essay (teller 60%)
 • Del 2: Skriftlig hjemmeeksamen 48 timer (teller 40%)
 • Både del 1 og del 2 må bestås. 

Endelig summativ karaktervurdering av essayet finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

(vil bli revidert innen studiestart august 2013)

Artikler og bokkapitler

 • Gripsrud, J. (2007). Mediekultur og mediesamfunn 3. utgave, Universitetsforlaget
 • Fagerjord, A. (2008). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, 2. utgave, Universitetsforlaget

Erstatter

IMT2352 Mediehistorie og tekstteori

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for bachelor i mediedesign og bachelor i webutvikling.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Convergence, Information, communication and society, New Media & Society, Norsk Medietidsskrift, Visible Language, Visual Communication

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 070–, 302.23, 303.4833–

Aktuell støttelitteratur:

 • Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2008). Norsk mediehistorie.2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2006). Tekst.no: Strukturer og sjangrer i digitale medier. 2. utgave. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag
 • Crowley, David and Paul Heyer (2010). Communication in history: Technology, culture, society. Sixth edition. Boston: Pearson
 • Curran, James; Natalie Fenton and Des Freedman (2012).Misunderstanding the internet. London and New York: Routledge
 • Eliot, Simon and Jonathan Rose (eds) (2009). A companion to the history of the book. Chichester: Wiley-Blackwell
 • Engebretsen, Martin (2001). Nyheten som hypertekst: Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi. Kristiansand: IJ-forlaget
 • Engebretsen, Martin, red. (2010). Skrift, bilde, lyd: Analyse av sammensatte tekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Eriksen, Trond Berg (1987). Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkulturen. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamfunn. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig (1993). Tekst og kontekst: En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen