Systemadministrasjon
2013-2014 - IMT3292 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1271 IT Service Management
 •  IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
 •  IMT2282 Operativsystemer
 •  REA1081 Statistikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Skalerbarhet : Kandidaten kan gjøre rede for konseptet skalerbarhet i alle relevante sammenhenger innen faget systemadministrasjon.
 • Pålitelighet : Kandidaten kan gjøre rede for konseptene pålitelighet og redundans, innenfor både personell og teknologi.
 • Sikkerhet : Kandidaten kan gjøre rede for hvilken rolle en systemadministrator spiller i forhold til den totale sikkerhetsplanen til en organisasjon.

Ferdigheter

 • Designe : Kandidaten kan spesifisere og designe en server-infrastruktur med grunntjenester.
 • Innstallere : Kandidaten realisere en server-infrastruktur med grunntjenester.
 • Daglig drift og endringshåndtering : Kandidaten kan grunnleggende konfigurasjonsstyring i heterogene infrastrukturer.
 • Overvåking : Kandidaten kan realisere overvåkingsystemer i heterogene infrastrukturer, samt analysere data som genereres fra disse.
 • Feilsøking : Kandidaten kan utføre systematisk feilsøking for å løse problemer knyttet til abnormal system-oppførsel og ytelses-flaskehalser.

Generell kompetanse

 • UU&Bærekraftighet : Kandidaten forstår begrepene universell utforming, økonomisk og økologisk bærekraftighet i systemadministrasjons-sammenheng.

Emnets temaer

 •  Grunnleggende host-basert systemadministrasjon
 •  Programvarepakkehåndtering
 •  Automatiserte installeringer og utrullinger
 •  Konfigurasjonsstyring og endringshåndtering
 •  Planlegging av infrastruktur og domener
 •  Innstallering og konfigurering av serveroperativsystemer
 •  Innstallering og konfigurering av grunntjenester
 •  Brukeradministrasjon (identifisering og autentisering)
 •  Automatisering og feilsøking
 •  Overvåking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen (2-timers skriftlig eksamen), 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen (2-timers skriftlig eksamen). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen. Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes i tillegg til intern hvert 4. år, neste gang høsten 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Artikkelsamling.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.