Bedriftsutvikling
2013-2014 - IMT3831 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
SMF1212 Prosjektledelse
SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen med et spesielt fokus på dokumentasjon, prosesstyring og sluttleveranse.
Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektledere gjennom praktisk arbeid innenfor så vel forretnings- og produktutvikling som prosjektgjennomføring.
Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Emnets temaer

 • Prosjektledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Lettvekts utviklingsmodeller
 • Prinsipper for estimering
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Praktisk markedsanalyse
 • Utvikling av forretningsplan
 • Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Prosjektene kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ - iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

 • Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en produksjon med tilhørende dokumentasjon, produsert i grupper på 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).
 • Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor  
 • Individuelt refleksjonsnotat vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, ny gjennomføring ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Aasen og Amundsen 2011: Aasen, Tone Merethe Berg og Oscar Amundsen, "Kapittel 3 Definisjoner, typer og modeller for innovasjon", s. 37-68 i Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011.
 • Altinn - Forretningsplan: Veiledning til utarbeidelse av forretningsplan fra AltInn; https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Forretningsplan/
 • Barland 2012: Barland, Jens. "Fet av slanking. Om VGs Vektklubb", s. 193-213 i Nytt på brett og nett: Journalistikk i forandring, Martin Eide, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvaag (red.), Oslo: Universitetsforlaget, 2012.
 • Barland 2013: Barland, Jens: "Viktigere i samfunnet - samfunnsregnskapet startet lokalt", kapittel i boken Innovasjon og verdiskaping i lokale medier som redigeres av Lisbeth Morlandstø (UiN) og Arne H. Krumsvik (HiOA), og vil bli utgitt på Cappelen Damm Høyskoleforlaget i 2013 eller 2014.
 • Chesbrough 2011: Chesbrough, H; The Era of Open Innovation; in "Top 10 Lessons on the New Business of Innovation"; Sloan Select Collection winter 2011; http://sloanreview.mit.edu/files/2011/06/INS0111-Top-Ten-Innovation.pdf
 • Innovasjon Norge: Mal for forretningsplan fra Innovasjon Norge
 • Jørgensen 2010 - Estimering av IT-prosjekter: M. Jørgensen. Estimering av IT-prosjekter: Hva vet vi? Hvordan bli bedre?, Presentation at Computas seminar, 2010. http://simula.no/publications/Simula.simula.896/simula_pdf_file
 • Jørgensen 2010 - Jeg tror det na?r jeg ser det: M. Jørgensen; Jeg ser det når jeg tror det! Moter, retorikk og systemutviklingsmetoder, Seminar for Telenor, 2010; http://simula.no/publications/Simula.simula.162/simula_pdf_file
 • Jørgensen 2010 - Selection of Effort Estimation Strategies: M. Jørgensen. Selection of Effort Estimation Strategies, Journal of Systems and Software 83(6):1039-1050, 2010; http://simula.no/research/se/publications/Simula.SE.235/simula_pdf_file 
 • Krokan 2013: "Oppmerksomhetsøkonomi" s. 57-67 i Krokan, Arne. Nettverksøkonomi: Digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2013.
 • Margaretta 2002: J. Magretta; Why Business Models Matter; Harvard business review, 2002; http://info.psu.edu.sa/psu/fnm/asalleh/MargarettaWhyBusModelMatter.pdf
 • Mason og Stark 2004 - What do Investors Look for: C Mason; What do Investors Look for in a Business Plan?: A Comparison of the Investment Criteria of Bankers, Venture Capitalists and Business Angels; International Small Business Journal, 2004; http://imgroup.persiangig.com/document/??????%20?????/ECONOMIC/What%20do%20Investors%20Look%20for%20in%20a.pdf
 • Medieåret 2010-2011-WEB: Medieåret 2010 - 2011. Medieutvikling i Norge. Fakta og trender; http://medienorge.uib.no/files/publikasjoner/Medieåret%202010-2011-WEB.pdf
 • Meeker 2012: Mary Meeker; 2012 Internet Trends; D10 Conference 2012; http://www.scribd.com/document_downloads/95259089?extension=pdf&from=embed
 • Nielsen 2012 - Heuristic Evaluation: Jakob Nielsen; Heuristic Evaluation; inspected: 2012-06; http://www.useit.com/papers/heuristic/
 • Nielsen 2012: Jakob Nielsen; How Many Test Users in a Usability Study?; Jakob Nielsen's Alertbox June 4, 2012; http://www.useit.com/alertbox/number-of-test-users.html
 • OECD 2005: The Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, 2005; Kapittel 3; http://www.oecdbookshop.org/oecd/get-it.asp?REF=9205111e.pdf&TYPE=browse
 • Osterwalder 2012: Alex Osterwalder; Business Model Canvas; accessed 08.2013; http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
 • Peters 1999 - The Wow Project: Peters, Tom (1999), "The Wow Project", Fast Company 24: p. 116.  http://it.coe.uga.edu/~treeves/edit7550/wowproject.pdf
 • Schwaber og Sutherland - The Scrum Guide: Ken Schwaber and Jeff Sutherland; SCRUM Guide; scrum.org; http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20Guide%20-%20NO.pdf#view=fit  (alt: http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum_Guide.pdf)
 • Snyder 2001 - Paper prototyping: Carolyn Snyder; Paper Prototyping; IBM; 2001; http://www.cim.mcgill.ca/~jer/courses/hci/ref/snyder.pdf
 • Storsul og Krumsvik 2013: "What is Media Innovation?" s. 13-26 i Storsul m.fl. Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change. Göteborg: Nordicom, 2013.

Ekstra litteratur oppgis i Fronter.

Erstatter

SMF2231 Bedriftsutvikling