Bacheloroppgave IMT
2013-2014 - IMT3912 - 20sp

Forutsetter bestått

 • Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres
 • Fra høsten 2013 er gjennomføring av Idélab 24 eller tilsvarende forutsetterkrav for bacheloroppgaven (se "Supplerende opplysninger").

Fra høsten 2015 forutsettes de 100 stp i tillegg å inkludere emnene REA1141 Matematikk 1 og REA2101 Fysikk og kjemi, for studenter på bachelor i ingeniørfag, data .

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Emnets temaer

Studenten velger selv forhåndsgodkjent problemstilling innen sitt fagområde.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Avsluttende rapport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og intern sensor. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått  bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Problemdefinisjon
 • Prosjektplan/ forskningsskisse (studenter som følger bachelor i ingeniørfag data presenterer denne muntlig på engelsk for sin veileder)
 • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
 • Individuelt refleksjonsnotat
 • Presentasjon av oppgaven på Internett
 • Plakat 
 • Muntlig fremføring, inklusiv elektronisk innlevering av presentasjonsmaterialet som benyttes

Supplerende opplysninger

Ytterligere info: http://www.hig.no/student/oppgaveskriving og http://www.hig.no/imt/bacheloroppgaver.

Idélab 24 : Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.