Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
2013-2014 - IMT4032 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2072 Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten skal ha avansert kunnskap om begrepet interaksjonsdesign
 • Studenten skal ha inngående kunnskap om den kritiske faktoren brukskvalitet (usability) og kognitive dimensjoner knyttet til brukeradferd, og ha spesialisert innsikt i et begrenset emne innen brukskvalitet
 • Studenten skal kjenne til, analysere, sammenlikne og anvende ulike brukskvalitetsheuristikker og metoder for ekspertevaluering og inspeksjon av brukergrensesnitt
 • Studenten skal ha dybdekunnskap i ulike teknikker for prototyping, og kunne anvende denne kunnskapen i utarbeidelse av interaksjonsdesign

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne analysere, inspisere og forholde seg kritisk til faktoren brukskvalitet ved utvikling og evaluering av interaktive systemer med hensyn på sluttbrukere
 • Studenten skal kunne drøfte menneskelige faktorer og sluttbrukernes behov og forutsetninger for design av brukergrensesnitt i digitale medier, inkludert personer med funksjonsnedsettelser
 • Studenten skal kunne analysere og vurdere hensiktsmessigheten i ulike metoder for ekspertevaluering og inspeksjon av brukergrensesnitt
 • Studenten skal kunne utføre selvstendig praktisk og teoretisk arbeid innen interaksjonsdesign og brukskvalitet

Generell kompetanse

 • Studenten skal gjennom forståelse og refleksjon rundt teori, konsepter, definisjoner og begreper om brukskvalitet kunne bidra til forbedring av eksisterende design og IT-løsninger, og til nytenkning og innovasjon i utvikling av teknologi og design

Emnets temaer

 • Historisk perspektiv på interaksjonsdesign
 • Definisjon av interaksjonsdesign (inkludert emosjonell design, visuell kommunikasjon, kontekstuell design, user experience og experience design)
 • Sentrale teorier innen brukskvalitet (inkludert human-model processor, målrettet atferd og situated cognition)
 • Sentrale konsepter innen brukskvalitet (inkludert definisjon av brukskvalitet, mentale modeller, affordances, constraints, mapping, metaforer, visibility og feedback)
 • Gestalt-teori, interaksjonsstiler og interaksjonsmøstre
 • Menneskelige faktorer, feilhandlinger, brukeradferd og strategier.
 • Kognitive dimensjoner som persepsjon, hukommelse og oppmerksomhet og konsekvenser for design
 • Heuristikker for brukskvalitet (inkludert Nielsen, Schneiderman, Benyon og Norman)
 • Multimodalitet og ulike interaksjonsformer (taktil, auditiv og visuell interaksjon)
 • Universell utforming og design for alle: funksjonshemmede og teknologibruk.
 • WCAG 2.0 og tilgjengelige nettsider
 • Standarder og retningslinjer for brukskvalitetsarbeid (inkludert NS-EN ISO 9241-210:2010)
 • Prototyping (hi-fi/lo-fi, vertikal/horisontal, evolusjonær/eksperimentell/bruk-og-kast) og ulike teknikker for prototyping (inkludert seriell og parallell prototyping)
 • Utvikling av wireframes, papirprototyper og interaktive prototyper.
 • Metoder for ekspertvurdering av brukskvalitet (inkludert heuristisk evaluering, discount evaluering, PACT-analyse og kognitiv walkthrough)

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentpresentasjoner

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (40 %)
 • Essay (ca. 2500 ord),  (60 %)
 • Begge deler må bestås.

Første versjon av essayet leveres til godkjenning (se obligatoriske arbeidskrav). Ny versjon (versjon 2) leveres for karaktervurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høsten 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

 • Mappeinnlevering over obligatoriske praktiske oppgaver og øvinger (må godkjennes)
  • Deltidsstudenter kan erstatte obligatoriske gruppeøvinger med individuelt prosjekt (må godkjennes)
 • Første versjon av essayet leveres til godkjenning
 • Muntlig presentasjon av essay versjon 2
 • Aktiv deltakelse ved gjennomføring av praktiske gruppeoppgaver og individuelle øvinger

Læremidler

 • Johnson, Jeff (2010) Designing with the Mind in Mind.  Elsevier Science, Burlington. ISBN: 9780080963020
 • Rogers, Yvonne, Helen Sharp, Jenny Preece (2011) Interaction design: beyond human-computer interaction. 3rd ed., J. Wiley & Sons.
 • Kompendium med utvalgt litteratur