Prosjektstyring og systemutvikling
2013-2014 - IMT4062 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign

Forventet læringsutbytte

Prosjektstyring som arbeidsform får stadig større utbredelse og anvendes innen et bredt spekter av arbeidsoppgaver, også ved utvikling av multimedie-applikasjoner og interaktive webtjenester. Kunnskap om prosjektstyring relatert til systemutvikling er derfor svært aktuelt for interaksjonsdesignere.

Kunnskaper

 • Studenten skal kunne gjøre rede for kjente og moderne systemutviklingsmodeller og deres relevans og egnethet i ulike typer utviklingsprosjekter, inkludert smidig systemutvikling.
 • Studenten skal kunne analysere og drøfte de forskjellige stadier og prosesser i et utviklingsprosjekts forløp, og diskutere utfordringer knyttet til de ulike stadiene.
 • Studenten skal ha erfaring med prosjektet som arbeidsform i teori og praksis.
 • Studenten skal ha kjennskap til teknikker for prosjektstyring, estimering og risikovurdering.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne analysere og drøfte hensiktsmessigheten i systemutviklingsmodeller og -prosesser og deres egnethet i ulike typer utviklingsprosjekter, samt være i stand til å lede prosesser i et prosjektarbeid.
 • Studenten skal kunne analysere og drøfte interaksjonsdesignerens rolle i systemutvikling.
 • Studenten skal kunne kritisk reflektere om påvirkning av ulike paradigmer, verdenssyn og systemsyn på systemutvikling, brukersentrert design og interaksjonsdesign.

Generell kompetanse

 • Studentene skal på en effektiv måte kunne anvende og implementere kunnskap fra studiets kjernefag i prosjekt- og systemutviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Systemutviklingsmodeller: plan-drevne versus smidige (agile) utviklingsmodeller og deres innflytelse på prosjektstyring (inkludert Scrum)
 • Systemutviklingsprosesser: kravspesifisering og spesifisering, design, implementering, testing, vedlikehold
 • Evolusjon, DevOps og systemers livssyklus
 • Prosjektstyringsteori (inkludert målformulering, kvalitetsplanlegging, estimering, risikovurdering og styringsaktiviteter)
 • Ledelsesteorier (full range of leadership, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse), ledelsesstiler, personlighetstyper, kommunikasjon, gruppedynamikk og prosjektledelse
 • Metoder og teknikker for prosjektplanlegging (inkludert milepælsplaner og ansvarskart)
 • Prosjekt som arbeidsform (inkludert organisering og gruppedynamikk)
 • Utfordringer knyttet til innføring og endring av IT-baserte systemer i organisasjoner
 • Paradigmers (mekanisk, romantisk og dialektisk verdenssyn) innflytelse på systemtenkning (hard, myk og dialektisk) og interaksjonsdesignerens rolle i systemutviklingsprosesser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (40 %)
 • Mappearbeider, individuelle og som gruppeprosjekt (60 %)
 • Begge deler må være bestått

Se engelsk versjon for mer informasjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor brukes periodisk, neste gang vår 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok - Engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i praktisk gruppeprosjekt.

Læremidler

Se engelsk versjon.