Scientific methodology
2013-2014 - IMT4421 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap

 • kunne analysere sentrale problemstillinger innen vitenskapsteori
 • ha inngående kunnskap om sentrale spørsmål innen vitenskapsteori
 • kjenne sentral terminologi for vitenskapelige arbeider

Ferdigheter

 • foreslå en vitenskapelig problemstilling
 • selvstendig kunne planlegge gjennomføringen av et vitenskapelig arbeid
 • kunne søke etter akademiske publikasjoner ved hjelp av sentrale databaser for dette
 • kunne tilrettelegge og analysere data fra vitenskapelige prosjekter

Generell kompetanse

 • kunne lese og analysere akademiske publikasjoner
 • kunne rapportere resultater fra vitenskapelige prosjekter, deriblant egenutførte vitenskapelige arbeider
 • ha utviklet bevisste etiske holdninger i forhold til hvordan vitenskapelig metodikk anvendes

Emnets temaer

 • Introduksjon til vitenskapsteori
 • Hva kjennetegner god forskning
 • Forskningsetikk
 • Forskning som middel til systematisk fremgang
 • Kvantitative og kvalitative forskningsdesign
 • Hva karakteriserer gode problemstillinger og hvordan lager man en
 • Litteraturstudier
 • Metodevalg, inkludert planlegging, gjennomføring, og analyse av eksperimenter/studier.
 • Bruk av forskningsdatabaser for problemløsning og forbedring
 • Behandling av data/statistikk
 • Utarbeidelse av prosjektplan
 • Gjennomføring av risikoanalyse og gjennomførbarhetsanalyse

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

The course will be made accessible for both campus and remote students. Every student is free to choose the pedagogic arrangement form that is best fitted for her/his own requirement. The lectures in the course will be given on campus and are open for both categories of students. All the lectures will also be available on Internet through GUC’s learning management system (Fronter).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontiunasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent essay

Gjennomført praktisk prosjekt

Læremidler

Leedy, P D, and Ormrod, J E: "Practical Research, -Planning and design, 9th ed."Pearson Educational Int. ISBN-10: 0131365665

Samt tilleggslitteratur, utdelt eller gjort tilgjengelig i Fronter.