Byggteknikk
2013-2014 - BYG1261 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som klima, fukt, energi, lyd og brann. Emnet tar også sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • beskrive ulike lasttyper og hvordan byggverk prinsipielt utformes for å ivareta disse
 • forklare fysiske fenomener som temperatur og varme
 • forklare bygningsfysiske fenomener som energitransport og fukt og hvordan disse påvirker bygningskonstruksjoner
 • beskrive tradisjonelle bygningstekniske løsninger i tilknytning til gulv, vegger og tak
 • gjøre rede for hvilke konsekvenser dårlige bygningstekniske løsninger kan ha på innemiljøet
 • gjøre rede for bestemmelser i Byggteknisk forskrift som angår de løsninger som velges

Ferdigheter:

 • anvende beregningsmetoder gitt i Norsk Standard for dokumentasjon av energi- og lydkrav til bygninger
 • anvende Byggteknisk forskrift til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv

For studenter på Bachelor i byggeledelse vil følgende læringsutbytte komme i tillegg under generell kompetanse:

 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

Konstruksjonsprinsipper og begreper

Temperatur og varme

Grunnleggende bygningsfysiske forhold:

 • Vær og klima
 • Innemiljø
 • Varmeisolering
 • Fukt
 • Lyd
 • Brann

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent.

For studenter som følger studieprogrammet Bachelor i byggeledelse vil ett av de obligatoriske arbeidskravene være: Studenten skal ha deltatt i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser.

Læremidler

Espedal, Knut Jonas (2011). Bygningsfysikk . Byggenæringens Forlag.

Sears and Zemansky (2012). University Physics. Pearson.

Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.