Materialer og konstruksjoner
2013-2014 - BYG2201 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1
BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Etter fullført emne skal studenten kunne gjengi, forklare og analysere tøynings- og spenningsegenskapene for betong, stål og tre, samt ha en overordnet forståelse av andre grunnleggende egenskaper for de nevnte materialene. 
  • Etter fullført emne skal studenten kunne beregne enkle komponenter i betong, stål og tre i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).

Ferdigheter:

  • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for de grunnleggende materialegenskapene til betong, stål og tre. 
  • Etter fullført emne skal studenten kunne bruke det europeiske standardverket (NS-EN) på en tilfredsstillende måte innefor temaene i faget. .

Generell kompetanse:

  • Etter fullført emne skal studenten kunne kommunisere om materialer og konstruksjonsteknikk.

Emnets temaer

  • Grunnleggende materialegenskaper for betong, tre og stål: spenning, tøyning, elastisitetsmodul, skjærmodul, klimatiskeeffekter og karakteristiske fastheter
  • Dimensjonering av bjelker og dekker i betong for moment, skjær, riss og nedbøyning, samt kontroll av forankring.
  • Dimensjonering av bjelker i tre for moment, skjær, vipping, nedbøyning og lokaleeffekter. Dimensjonering av staver i tre for aksiallast, tverrlast og kombinasjon.
  • Dimensjonering av bjelker i stål for moment, skjær, vipping og nedbøyning. Dimensjonering av staver i stål for aksiallast, tverrlast og kombinasjon. Tverrsnittsklassifisering.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider, og det kan eventuelt legges til rette for veiledning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 øvinger, hvorav 75% må være godkjent.

Læremidler

- Betongkonstruksjoner - Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2(NS-EN 1992-1-1), Svein I. Sørensen, Tapir
- Dimensjonering av stålkonstruksjoner, 2. utg., Per Kr. Larsen, Tapir
- Trekonstruksjoner - Beregning og dimensjonering, John Eie, nki (NB! Dekker ikke hele pensum)
- Norsk standard NS-EN 1992-1-1, Prosjektering av betongkonstruksjoner
- Norsk standard NS-EN 1993-1-1, Prosjektering av stålkonstruksjoner
- Norsk standard NS-EN 1995-1-1, Prosjektering av trekonstruksjoner
- Forelesningsnotater for betong-, stål- og trekonstruksjoner.

Erstatter

BYG2052 - Konstruksjonslære 1