Byggeprosjektet
2013-2014 - BYG2212 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1261 Byggteknikk
TØL1001 Ingeniørrollen

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler de grunnleggende sider ved gjennomføring av et byggeprosjekt, slik som selve prosessen, ulike roller som inngår og aktører som fyller disse rollene samt deres oppgaver og ansvar. Videre omfatter emnet de offentlige godkjenningsprosesser som kreves for gjennomføring av en byggesak. Et annet aspekt ved emnet er fokus på både skriftlig og muntlig formidling.

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • gjøre rede for sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosjekter og deres oppgaver og ansvar
 • forklare grunnlaget i det norske rettssystem for gjennomføring av byggeprosjekter
 • gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover, forskrifter og et utvalg av juridiske standarder som danner grunnlag for kontraktsarbeid
 • søke opp og vurdere forskningsresultater innen emnets fagområde

Ferdigheter:

 • anvende lovverket til å analysere tvister samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker, for på den måten å videreutvikle egen kompetanse
 • finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

 • formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Byggeprosjektet
 • Entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Presentasjonsteknikk

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det legges vekt på en studentaktiv undervisningsmetodikk hvor undervisningstimene i stor grad brukes til dialog og studentarbeider. Forelesninger gjøres tilgjengelig som videoer på internett, og det forutsettes at studentene har studert disse før de aktuelle undervisningstimene. For hver uke gis det et "ukeoppdrag" som skal løses og leveres i studentens personlige mappe. I tillegg får studentene andre oppgaver, bl.a. muntlig presentasjon av konkrete problemstillinger fra forelesningsvideoene som også skal inngå i mappa. 

Studenter som følger fleksibelt opplegg oppfordres til å gjennomføre ukeoppdragene i frivillige kollokviegrupper. Presentasjonene gjøres ved bruk av webkonferanseverktøy. Det blir satt opp synkrone veiledningstidspunkter.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gjennom emnet gjennomføres 5-7 faglige arbeider som alle inngår i ei arbeidsmappe. Ved semesterets slutt skal studentene lage en fagtekst som binder sammen de ulike faglige arbeidene. Fagteksten utarbeides individuelt, og denne teksten er grunnlaget for endelig vurdering. Ved eventuell kontinuasjon leveres kun ny fagtekst, men studenten kan fritt videreutvikle arbeidene i arbeidsmappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Ekstern sensor hvert 4. år, første gang 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle mappeinnleveringer (5 - 7 stk)

Læremidler

 • Johansen, F. (2011). Byggeprosjektet fra A til Å.  Høgskolen i Gjøvik.
 • Jan Karlsen. (2010) Byggesaksboka.  Byggdata kompetanse
 • Lover, forskrifter og rapporter og artikler