Byggstatikk
2013-2014 - BYG2221 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

 • REA2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin
 • REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

- Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prinsipper som likevekt og elastisitet.  Kandidaten kjenner betydningen til grunnleggende begreper.

- Kandidaten kan forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses.

Ferdigheter:

- Kandidaten evner å løse enkle oppgaver angående beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger, og behersker beregningsmetoder for dette

- Kandidaten kan løse oppgavene generelt, vha. bokstavregning.

I tillegg skal studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 1. Vinkelendring / nedbøyning vha. moment-diagram
 2. 3-momentlikning
 3. Analyse og dimensjonering vha. dataprogrammet Focus Konstruksjon
 4. Nedbøyning vha. differensial-likninger
 5. Sammensatte spenninger (trykk/strekk og bøyning)
 6. Torsjon på sirkulære tverrsnitt
 7. Virtuelt arbeid / virkelig arbeid
 8. Enhetslastmetoden
 9. Skjærsenter
 10. Plastisitet (teori og praktisk dimensjonering)
 11. von Mises- og Tresca-kriteriene
 12. Utvidet tøyningsanalyse
 13. Enkel matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. I tillegg finnes nettforelesninger i Fronter, som dekker noen av temaene.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. Og det kan eventuelt legges tilrette for veiledning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ukentlige øvinger (12-15 stk.), hvorav 75% må være godkjent.
 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

1-2 kompendier av Harald Fallsen

Erstatter

BYG2042 Statikk

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 40% med BYG2042 Statikk.