Konstruksjonslære II
2013-2014 - BYG3061 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG1062 - Mekanikk
 • BYG2042 - Statikk
 • REA1042 - Matematikk 10
 • REA1051 - Matematikk 15
 • REA1022 - Kjemi og miljø
 • BYG1271 - Materiallære
 • BYG1261 - Byggteknikk
 • REA2051 - Matematikk 20
 • REA2041 - Fysikk

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2052 - Konstruksjonslære 1

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne er målet at studentene skal:
- kunne utføre lastberegninger og ved hjelp av statiske analyse-metoder beregne dimensjonerende belastninger.
- kunne dimensjonere de fleste vanlige plass-støpte betong-konstruksjoner.
- kunne overslags-dimensjonere enkle prefabrikerte betong-elementer.

Emnets temaer

Tema 1: Statikk
-Statiske analyse-metoder. (3-moment, moment-fordeling pga. stivheter/redusert Cross-metode, influens-linjer)
Tema 2: Lastberegninger.(Egenlast, Nyttelst, Snø, Vind, Jordskjelv)
Tema 2: Betongdimensjonering.
- Søyler, fundamenter, støttemur, konsoller, flatdekker.
- Generelt om prefabrikkerte betongelementer.
- Stabilitet av bygninger.
- Skivevirkning med hulldekk-elementer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. 

Emnet vil f.o.m. høsten 2012 være tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student vil da stå frtitt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 10 øvinger, hvorav 75% må være godkjent. 

Læremidler

 • Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4, NS-EN 1998-1, NS-EN 1992-1-1
 • Forelesningsnotater for Konstruksjonslære II, utarbeidet av Harald Fallsen.