Ledelse og drift av byggeplasser
2013-2014 - BYG3171 - 10sp

Forutsetter bestått

Emnet forutsetter at alle obligatoriske emner i 1. og 2. semester for "Bachelor ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse" er gjennomført og bestått.

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg organisering og ledelse av byggeprosjektet i utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

Det legges vekt på spillereglene som gjelder mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 •  Praktisere metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører
 •  Velge hensiktsmessig organisasjonsform for byggeprosjekter
 •  Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 •  Utarbeide plandokumenter samt etablere et system for rapportering og oppfølging av prosjekter
 •  Utarbeide og forhandle om ulike typer av betalingsplaner
 •  Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
 •  Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
 •  Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak
 •  Anvende IKT for å distibuere et faglig budskap

Emnets temaer

 •  Organisering og ledelse
 •  Prosjektstyring, planlegging og oppfølging av prosjekter
 •  Økonomi og lønnsomhet
 •  Sikkerhet på byggeplass

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 10 - 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett. I tillegg til veiledning på campus tilbys 4 - 6 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

I løpet av semestret gjennomføres en periode på byggeplass der studentene skal bearbeide den foreleste teori og fordype seg i selvvalgte temaer. Perioden på byggeplass er obligatorisk og utgjør ca. 3 uker.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Rapport fra observasjon på byggeplass er obligatorisk. I tillegg er 3 individuelle oppgaver arbeidskrav.

Læremidler

Jarle, Ivar: Oppdrags- og prosjektledelse, del 1,2 og 3, Elforlaget

Westhagen: Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank: Microsoft Project 2010 . Datapower Norge AS

Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt

Erstatter

Deler av emnet Byggeplassledelse