Effektiv byggeprosess
2013-2014 - BYG3231 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG2212 Byggeprosjektet

Anbefalt forkunnskap

  • TØL1001 Ingeniørrollen
  • BYG1261 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Selv om forholdene ligger til rette for langsiktige forbedringer er det allment kjent at byggenæringen ikke er i stand til å følge den produktivitetsutviklingen som har skjedd i andre lignende bransjer. Emnet tar utgangspunkt i ulike aktørers (utvikler, entreprenør, leverandør, etc.) tilnærming til å arbeide med og å oppnå en mer effektiv byggeprosess. Med mer effektive metoder for å øke det verdiskapende arbeidet gjennom hele byggeprosessen, bidrar dette til økt produktivitet gjennom smartere bruk av ressurser, og økt kvalitet i både produkter og tjenester. Gjennom emnet vil studentene ta del av flere ulike aktørers perspektiv i arbeidet deres for en mer effektiv byggeprosess.
Etter endt emne er du i stand til å
Kunnskap:
Gjøre rede for hvilke faktorer som påvirker muligheten for en mer effektiv byggeprosess for alle aktører i byggebransjen.
Ferdigheter:
Beskrive de utfordringene ulike aktører i byggebransjen står overfor.
Forklare hvordan byggherrer setter mål og verdier ved planlegging av bygg.
Generell kompetanse
På en kritisk og analytisk måte skriftlig gjøre rede for bransjens eller deler av bransjens utfordringer knyttet til mer effektiv gjennomføring av byggeprosesser.

Emnets temaer

  • Byggeprosessen og spillere
  • Produktivitet og kvalitet
  • Tekniske plattformer og byggeteknisk
  • Prosjektering, produksjon planlegging og produksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring for campusstudenter og nettstudenter. Studentene må på egen hånd sette seg inn i aktuell litteratur innen området, og presentere deler av dette for øvrige medstudenter både skriftlig og muntlig.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

En individuell faglig tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

Ett gruppebasert prosjektarbeid med muntlig fremføring

Læremidler

Blir oppgitt ved emnestart

Erstatter

BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser