Bærekraftig bygging
2013-2014 - BYG3261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG1261 Byggteknikk
 • TØL1001 Ingeniørrollen
 • BYG3231 Effektiv byggeprosess

Forventet læringsutbytte

Emnet har som overordnet mål at studentene skal ha en forståelse for de miljømessige utfordringer byggebransjen står ovenfor, og hvordan dette vil påvirke byggingeniørens virke.

Kunnskap:

 • gjøre rede for hvilke miljømål myndighetene stiller til byggebransjen og bakgrunnen for disse
 • forklare ulike modeller og verktøy for å kunne vurdere bygningsmaterialer og bygningers bærekraft

Ferdigheter:

 • fastsette miljømål for et byggeprosjekt og det ferdige byggverk
 • anvende metoder gitt i Norsk standard for å dokumentere en bygnings energibehov
 • vurdere ulike bygningsmaterialer ut fra et bærekraftig perspektiv

Generell kompetanse:

 • anvende databaser for informasjonssøk
 • presentere faglig meninger på en vitenskaplig måte

For studenter på BA byggeledelse vil følgende læringsutbytte under generell kompetanse komme i tillegg:

Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • miljøpolitiske mål for byggenæringen
 • energiberegninger av bygg i ht NS3031 og Byggteknisk forskrift
 • Life Cycle Analyses
 • verktøy som BREEAM og LEED

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, litteratursøk, seminar

Studenter som følger fleksibelt studieløp får tilgang til forelesninger som opptak av campusforelesninger/ferdiginnspilte videoforelesninger. Det gis veiledning ved bruk av webkonferanseverktøy. Seminar og fremlegg gjøres ved bruk av webkonferanseverktøy.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell faglig tekst

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Faglig tekst kan forbedres maksimalt en gang, med innlevering 2 mnd etter ordinær eksamensdato.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Skriftlig og muntlig presentasjon av en fagartikkel
 • Medstudentvurdering
 • Deltakelse på seminar med fremlegg (for flex-studenter kan dette gjennomføres ved bruk av webkonferanseverktøy)
 • Tre individuelle oppgaver. For studenter som følger studieprogrammet Bachelor i byggeledelse inngår Idélab som obligatorisk arbeidskrav, og én av de tre individuelle oppgavene.Her skal studenten ha deltatt i Idélab-24, som er en  idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Mumivic and Santamouris (2009). A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering. Earthscan.

Kommunal og regionaldepartementet (2012). Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk. St.meld. nr 28 (2011-12). Oslo: Kommunal og regionaldepartementet.

Forskningsartikler innenfor bærekraftig bygging fra tidskrifter, konferanser og andre kilder, samt utdrag fra andre kilder ved behov. Artiklene velges ut av emneansvarlig.