BIM for byggkonstruksjon
2013-2014 - BYG3271 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG1261 Byggteknikk
 • BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2201 Materialer og konstruksjoner
 • BYG2212 Byggeprosjekt

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

 • ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter i bruk av programmet Revit Structure 2014
 • ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om intelligent modellering og digital dataflyt
 • ha innsikt i samarbeidsformer i BIM-prosjekter

Emnets temaer

 1. Projeksjon, perspektiv, tegningskonvensjoner og tegningsforståelse
 2. Intelligent modellering: Prinsipper, definisjoner og begreper
 3. Origo og stedfesting
 4. Modellering av fysiske bæresystemer vha. Revit Structure 2014
 5. Parametrisk design og element-hierarkiet (familier, typer m.m.) i Revit Structure 2014
 6. Armeringsmodellering vha. Revit Structure 2014
 7. Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure 2014
 8. Modellering av belastning og analyse
 9. Dataformater og (norske) objektsbiblioteker
 10. Samhandling - betydning, dataprogrammer og metoder
 11. Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilrettelegges både for campusstudenter og nettbasert, med tanke på fleksibel ingeniørutdanning.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Det blir 2 prosjekter. Disse prosjektene inngår i en helhetsvurdering og teller til sammen 65%.
 • Hjemmeeksamen teller 35%
 • Prosjektene og hjemmeeksamen må alle være bestått hver for seg for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte prosjekter må leveres på nytt. Ny innlevering kan tidligst skje 6 måneder etter innleveringsfristen for siste prosjekt i emnet.

Ordinær kontinuasjon av hjemmeeksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

1-2 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 • http://www.autodesk.cadlearning.com/moodle/ - Det forventes at studentene betaler 100 dollar og dermed får adgang til alle videoene her.
 • ”BIM Handbook – A Guide to Building Information Modeling – for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors” av Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks og Kathleen Liston, Wiley, 2011.
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Notater på nett (Wikispaces) og noen nettforelesninger

Støttelitteratur:

 • Autodesk Education Community (students.autodesk.com)
 • "Lär dig Revit Structure 2014 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center. (Forventes utgitt mai 2013)

Erstatter

BYG2191 BuildingSMART

Supplerende opplysninger

Emnets faglige innhold sammenfaller delvis med emnet BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering i årsstudiet BuildingSMART (Intelligent modellering)". HiG godkjenner derfor ikke at emnet velges i kombinasjon med dette emnet.