Stål- og trekonstruksjoner
2013-2014 - BYG3281 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1
BYG2201 Materialer og konstruksjoner
BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne dimensjonere stål- og tre-konstruksjoner samt forbindelser og avstivingssystemer ifølge gjeldende Euro-standarder.
Etter fullført emne skal studenten kunne, ved hjelp av standarder, finne fram til en byggkonstruksjons dimensjonerende laster.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-2, NS-EN 1993-1-5 og NS-EN 1993-1-8
Forbindelser - boltete og sveiste, Avstiving, Eksentrisk torsjonsknekking, Dimensjonering i forskjellige tverrsnitts-klasser, Dimensjonering av enkelt-elementer for brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-1-2.
 Forbindelser, komplekse horisontale limtrekonstruksjoner, avstivning, dimensjonering av enkeltelementer for brannkrav.

Tema 3: Lastlære med basis i "Grunnlagsstandarden" NS-EN 1990:2002+NA:2008,
 Egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, Snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3 og Vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4. Seismisk last ifølge NS-EN 1998-1 og Trafikklast på bruer ifølge NS-EN 1991-2 vil bli informativt behandlet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne/trykte hjelpemidler samt kalkulator tillatt. Kalkulatoren må ikke kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 innleveringer hvorav 75% skal være godkjent.

Læremidler

  • Per Kr. Larsen, Stålkonstruksjoner, Tapir 2010
  • John Eie, Trekonstruksjoner, NKI 2010
  • John Eie, Konstruksjonslære, NKI 2010
  • Forlesningsnotater for stål- og trekonstrusjoner og lastlære, utarbeidet av Harald Fallsen

Erstatter

BYG2231 Bygg- og stålkonstruksjoner