Læring i bedrift
2013-2014 - BYG3291 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1261 Byggteknikk
BYG2212 Byggeprosjektet

Forventet læringsutbytte

Sammenhengen mellom teori og praksis og hvordan man etablerer læringsarenaer er viktige forhold i kunnskapsbaserte næringer og organisasjoner. Emnet skal gi studentene et teoretisk grunnlag til å forstå disse forholdene, og ut fra det utvikle bedre forståelse for egen profesjon. Forståelsen tar utgangspunkt i teorier om "Community of Practice". Andre teorier kan også benyttes.

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for hovedprinsippene i teorien "Community of Practice", eventuelt andre tilsvarende teorier
 • Identifisere og beskrive læringsarenaer i bedrifter/ etater
 • Identifisere og beskrive aktuelle problemstillinger i praksisfeltet
 • Beskrive relevante metoder og arbeidsmåter innen ulike sektorer for bygg

Ferdigheter:

 • Gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, både selvstendig og i team
 • Reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis og "Community of Practice"

Generell kompetanse:

 • Reflektere over egen yrkesutøvelse
 • Dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • Utøve byggingeniøryrket innen de etiske normer som gjelder

Emnets temaer

 • Teoretisk grunnlag "Community of Practice", eventuelt alternativer
 • Læring i bedrift
 • Avsluttende refleksjon

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet innledes med periode med selvstudium av det teoretiske grunnlaget for praksisperioden hvor studenten på grunnlag av dette lager et notat av de forventninger man har til læringen i bedriften. Dernest gjennomføres en periode på 6 uker på bedrift/ etat hvor man følger de arbeidsoppgaver som naturlig hører til yrket. Emnet avsluttes med en refleksjons- og dokumentasjonsperiode hvor studenten oppsummerer sine erfaringer i en avsluttende tekst. 

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell faglig tekst basert egendefinert problemstilling knyttet til "Community of practice", eventuelt annen tilsvarende teori

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 3. år, første gang 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Eksamensarbeidet kan bearbeides en gang med ny innleveringsfrist 2 mnd etter første gangs innlevering.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Individuelt notat før oppstart praksisperiode i bedrift/ etat
 • Oppsummerende rapport fra gjennomføring av praksisperioden

Supplerende opplysninger

Studenten kan fremme eget forslag til bedrift, alternativt kan høgskolen være behjelpelig med å formilde kontakt. Antall plasser kan være begrenset, avhengig av avtaler som kan inngås med bedrifter/ etater. Studenter som ønsker å gjennomføre valgemnet, må melde sin interesse til studieprogramansvarlig innen 1. mai.

Kombinasjon av valgemner: I dette valgemnet vil studentene i en periode av semesteret (6 uker) være utplassert i bedrift. Ikke alle valgemner kan tilpasses dette fraværet, men følgende emner kan kombineres med BYG3291 Læring i bedrift: BYG1091 Byggeskikk, estetikk og stedsforming, BYG2171 Geoteknikk, BYG2241 Bærekraftig bygging, BYG3121 Vegplanlegging, BYG3271 BIM for byggkonstruksjon.

Emnet tilbys ikke i studieåret 2013/14.