Energisystem prosjektkurs
2013-2014 - ELE3371 - 15sp

Forutsetter bestått

Bachelor ingeniørfag eller bachelor of science

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :
•    Studenten skal ha inngående kunnskap om system og særlig om energisystem og modellering av det.

Ferdigheter :
•    Studenten skal kunne analysere eksiterende teorier, metoder, data og resultat innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger. Studenten skal kunne velge passende simulerings/optimaliserings verktøy og videre anvende disse på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor fagområdet

Generell kompetanse :
•    studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

  • Systembegrep
  • Systemanalyse av forskjellige energisystemer som for eksempel bygning, industri, kommune, region, nasjonalt/nordisk systemer.
  • Energimodelleringsverktøy
  • Modellering av ulike systemer
  • Simulering/optimering av energiforsyning av forskjellige systemer under ulike betingelser der lineær eller blandet heltall programmering benyttes

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

•    Inntil 4 Prosjektoppgaver
•    En artikkel
•    Alle deler må bestås

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring av emnet

Læremidler

Oppgis ved semesterstart