Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
2013-2014 - ENE1011 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Dette emnet gir en første introduksjon av begrep, teorier, resonnementer og modeller i bedriftsøkonomi. Disse blir delvis utdypet og mer anvendelsesorientert i andre bedriftsøkonomiske emner. Studenten har fått innføring i faget bedriftsøkonomi som grunnlag for analyser, vurderinger og beslutninger. Studentene har tilegnet seg grunnleggende innsikt i, og ferdigheter om, fremskaffelse av data samt analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon. Emnet gir studentene faglig grunnlag for analyse og vurdering av kortsiktige beslutninger innenfor bedriftens eksisterende kapasiteter. Eksempler på slike er; produktprioritering, prising og anbudsregning. Vurdering av historisk lønnsomhet for produkter, produktgrupper og markeder er også sentralt – for å lære av historien, slik at en får bedre informasjon som grunnlag for fremtidige beslutninger..

Kunnskap:

 • Ha innsikt i økonomistyringen i bedriften
  • Om behovet for økonomistyring for å forfølge et lønnsomhetsmål
  • Hvilke elementer som inngår i økonomistyringssystemet
 • Ha en grunnleggende innsikt i driftsregnskap – herunder:
  • Forstå tankegangen bak normalkalkulasjon
 • Ha innsikt i kostnadsteorien med spesiell vekt på kostnaders variabilitet

Ferdighet:

 • Kjenne og kunne anvende de sentrale begrep; Inntekt, kostnad og resultat
 • Beherske grunnleggende markedsteori for å ha perspektiv på kostnadsbasert prissetting
 • Kunne anvende kostnadsteori og bidragsmodellen i samband med: kortsiktige lønnsomhetsanalyser, risikovurderinger og beslutninger i bedriften
 • Ha en grunnleggende innsikt i driftsregnskap – herunder:
  • Kunne anvende tankegangen bak normalkalkulasjon
  • Kunne fordele kostnader fra kostnadsart via kostnadssted til kostnadsobjekt
 • Kunne anvende de sentrale produktkalkulasjonsmetodene:
  • Bidragskalkulasjon; divisjons- og tilleggskalkulasjon
  • Selvkostkalkulasjon; divisjons-, ekvivalens- og tilleggskalkulasjon

Generell kunnskap:

 • Ha innsikt i og kunne analysere hvordan kostnadsstrukturen påviker risikoen som bedriften er utsatt for
 • Kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader

Emnets temaer

 • Innledning; om bedriften, bedriftsøkonomi og økonomistyringen
 • Innføring i regnskapets tre hoveddokumenter; resultat, balanse og likviditetsoppsett
 • Kostnadsteori – om kortsiktig variabilitet i kostnader
 • Markedsteori – om prising innenfor ulike markedsformer
 • Om beslutninger og relevante kostnader
 • Dekningsbidragsmodellen
  • Kostnadsklassifisering og dekningsbidrag
  • Budsjettering og risikoanalyser; nullpunkt- og følsomhetsanalyser
  • Bidragsmodellen bruk til kortsiktige lønnsomhetsanalyser og vurderinger
 • Om kostnadsfordeling til kostnadsobjekt
 • Produktkalkulasjon
 • Introduksjon av driftsregnskap basert på normalkost

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. 

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form og omfang kunngjøres ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet undervises fra HiL og ved uklarheter mellom denne og emnebeskrivelse til ØKA1016 ved HiL, gjelder ØKA1016