Bioenergi grunnkurs
2013-2014 - ENE1021 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne
-   Ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra jord- og skogarealer
-   Gjøre rede for de viktigste egenskaper til foredlete biobrensler og foredlingsprosesser
-   Ha inngående kjennskap til verdikjeden fra skogarealer og relatere dette til muligheten for økt uttak av råstoff
-   Kjenne til regionale energiprosjekter og ha detaljert informasjon om de vanligste utfordringer ved etablering og drift av anlegg
-   Kjenne de viktigste sluttmarkeder og identifisere muligheter for nye næringsetableringer

Emnets temaer

 • Bruk av bioenergi i Norden
 • Biologiske, tekniske og økonomiske rammer
 • Rammebetingelser for bruk av bioenergi
 • Transport og logistikk
 • Verdikjeder i bioenergi
 • Markedskunnskap om sluttmarkedet
 • Case presentasjon av lokale og regionale utviklings prosjekter
 • Noe tid i starten blir brukt til innføring i skogfag

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger. Seminarer. Semesteroppgaver og presentasjoner av utvalgte temaer. Undervisning både ”live” og på nett. Prosjektoppgave.

Deler av undervisningen blir periodisert.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Én prosjektoppgave m/presentasjon (teller 50%)
 • Muntlig, individuell eksamen (teller 50%)
 • Hver av delene må bestås for å få karakter i emnet. Prosjektoppgave og presentasjon må være bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Læremidler

Hohle, Erik Eid. Bioenergi - miljø, teknikk og marked .

Det henvises også til fordypningslitteratur utlagt på Fronter.

Supplerende opplysninger

Emnet undervises fra HiHM og ved uklarheter mellom denne og emnebeskrivelse til 6SU225 ved HiHm, gjelder 6SU225.