Investering og finansiering
2013-2014 - ENE1041 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en innføring i investerings- og finansieringsteori og tar opp teorier og modeller knyttet opp mot spørsmål som gjelder fremskaffelse og bruk av kapital i bedriften; Hvordan bør bedriften finansieres og hvilke eiendeler bør bedriften besitte? Studenten skal gjennom emnet skaffe seg innsikt i analyse og lønnsomhetsvurdering av bedriftens langsiktige kapasitetsbeslutninger. Risiko, risikohåndtering og risikotilpassing er sentrale stikkord.

Kunnskap:

 • Kjenne de sentrale modellene for kontantstrømkartlegging knyttet til investeringsprosjekter; totalkapital- og egenkapitalmodellen. Innenfor disse modellene skal de ha god innsikt i behandlingen av skatt og arbeidskapital
 • Se sammenhengen mellom kontantstrøm og relevant avkastingskrav
 • Forstå  de sentrale metodene for analyse og vurdering av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Ha forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter i en usikker verden

Ferdighet :

 • Kunne anvende de sentrale modellene for kontantstrømkartlegging knyttet til investeringsprosjekter; totalkapital- og egenkapitalmodellen
 • Kunne budsjettere relevant kontantstrøm ved både investerings- og finansieringsbeslutninger
 • Kunne anvende de sentrale rentebegrepene; nominell rente, reell rente og risikojustert rente
 • Kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser etter de tradisjonelle metodene;
  • Nåverdimetode
  • Internrentemetoden og effektiv rente metoden
  • Annuitetsmetode
 • Kunne anvende de sentrale metodene for analyse og vurdering av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Kunne utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og låneopptak der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er sentrale elementer

Generell kunnskap:

 • Kunne identifisere beslutninger og situasjoner der investeringsanalytiske metoder er relevante å bruke
 • Ha innsikt i hvordan gjeldsgraden i bedriften påvirker risikoen i bedriften

Emnets temaer

 • Særpreget ved investerings- og finansieringsprosjekter
 • Alternativkostprinsippet
 • Modeller for kontantstrømbudsjettering
 • Nominelle og reelle størrelser – om prisstigning
 • Renteregning og diskontering
 • Modeller for lønnsomhetsvurdering av investeringsprosjekter
 • Følsomhetsanalyser og stjernediagram
 • Kapitalkostnad og risikojustert rente
 • Ulike typer finansiering
 • Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form og omfang kunngjøres ved semesterstart

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Faget undervises fra HiL og ved uklarheter mellom denne og emnebeskrivelse til ØKA1019 ved HiL, gjelder ØKA1019