Miljø og samfunn
2013-2014 - ENE1061 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten skal ha bred kunnskap om energiproduksjonens påvirkning på natur, miljø og samfunnet og bli kjent med status vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid. Viss anknytning skjer til samfunnets policy innom energiområdet.

Ferdigheter:

  • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

  • Miljøpåvirkning fra dagens og fremtidens energisystem
  • Samspill mellom energisystem og samfunnets interesser
  • Miljø- og økonomiaspekter av energisystem eksempelvis livsløpsanalyser, LCA
  • Samfunnets politikk for å oppnå miljømål

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger gis live og på nett

Gjesteforelesninger

Studiebesøk

Deler av undervisningen kan bli periodisert

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
  • En prosjektoppgave (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.
Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave (etter nærmere avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske studiebesøk

Obligatoriske gjesteforelesninger

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet undervises fra Høgskolen i Hedmark (HiHm) og ved uklarheter mellom emnebeskrivelse ved HiHm og denne, gjelder emenbeskrivelse ved HiHm.