Andre fornybare energiformer
2013-2014 - ENE2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om teknologiene:

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol kraft
 • Sol termisk
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Studenten skal kjenne til engelske termer og faglig begrep innen fagområdet

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha generell kompetanse innen andre energiformer som kull, olje, gass og atomkraft

Emnets temaer

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol kraft
 • Sol termisk
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Orientering om andre energiformer:

 • Kull
 • Olje
 • Gass
 • Atomkraft

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

noen utvalgte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)

En prosjektoppgave (teller 30%)

Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Læremidler

Oppgis ved semesterstart