Termodynamikk og varmelære
2013-2014 - ENE2031 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal kunne gjøre rede for:
- termodynamikkens 1. og 2 lov og hvordan disse påvirker oss
- hvordan gasslovene virker
- hvordan fuktig luftdiagrammet kan benyttes. 
- hvordan varmeoverføring i mellom gass, væske og faste stoffer foregår og betyr

Ferdigheter:
Studenten skal få ferdigheter til å:
- beregne blandinger av luftmengder av forskjellig mengde og kvalitet
- beregne en dampprosess med dampturbin i et steg
- beregne for eksempel nødvendig skorsteinshøyde gitt en forbrenningsmengde
- beregne kretsprosesser for stempelmaskiner
- beregne varmeoverføring i forskjellige stoffer
- beregne temperaturer og mengder ved forskjellige luftblandinger

Generell kompetanse:
- Ha en oppfatning om hva virkningsgrader er og kan forholde seg til disse.
- Vite forskjell på energi og effekt,
- Kan delta i diskusjoner på et elementært nivå angående energi og varme i prosesser og komfortvarme

Emnets temaer

  • Grunnleggende termodynamikk
  • Varmeoverføring
  • Fuktig luft
  • Vanndampens termodynamikk
  • Dampprosesser
  • Forbrenning og rensing
  • Kulde- og varmepumpeprosesser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
  • Vurdering av prosjekt (teller 40%).
  • Begge deler må være bestått.

Muntlig framføring dersom 5 eller færre studenter er oppmeldt til eksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor.
Ved muntlig eksamen vil to sensorer være til stede.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen for skriftlig eksamen.
For prosjekt: ny prosjektoppgave ved neste ordinære avvikling i emnet.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.