Energimarkeder
2013-2014 - ENE2041 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • ENE1011 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
 • ENE1041 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i hvordan ulike energimarkeder fungerer og hvordan energipolitikk påvirker utvikling av produksjonsteknologier og distribusjon av ulike energiformer i Norge og ellers i Europa. Emnet vil gi en innføring i hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap:

Studentene skal etter fullført emne:

 • ha kjennskap til energimarkedene i Norge og Europa
 • ha kjennskap til energipolitikken i Norge og Europa
 • forstå hvordan energimarkedene og energipolitikken påvirker pris, produksjon og distribusjon av ulike energiformer 

Emnets temaer

 • Tilbud og etterspørsel i energimarkedet
 • Prisdannelse (m/reguleringsavtalene)
 • Omsetningssystemer
 • Politiske virkemidler og usikkerhet
 • Nasjonal og internasjonal energipolitikk
 • Grønne sertifikater

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administative studiene ved Høgskolen i Lillehammer

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet undervises fra HiL og ved uklarheter mellom denne emnebeskrivelsen og emnebeskrivelsen ved HiL, gjelder emnebeskrivelsen ved HiL.