GIS Intro
2013-2014 - GEO1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • gjøre rede for hvordan geografiske data lagres og brukes for å løse praktiske problemstillinger
 • beskrive datastrukturer i geografiske data
 • beskrive mulighetene i geografisk analyse
 • forklare grunnprinsippene for presentasjon av kartdata

 Ferdigheter:

 • utføre importert og eksport av data i et GIS
 • beherske hvordan kart og egenskaper kobles
 • utføre digitalisering og kartredigering
 • utføre enkle GIS-analyser
 • beherske hvordan geografiske data presenteres

 Generelle ferdigheter:

 •  kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 9 temaer:

 • Introduksjon til GIS
 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Visualisering
 • Vektordata
 • Databaser
 • Datafangst
 • Analyse med vektordata
 • Rasterdata
 • Analyse med rasterdata
 • Nytenkning og innovasjon 

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.

For heltidstudenter på campus vil det være tilbud om ukentlige veiledningstimer på HiG.

Læringsmateriell er for det meste på engelsk, veiledning foregår på norsk.

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)

Vurderingsformer

 Digital eksamen har en varighet på 45 minutter. 75 % av svarene må være riktig for å få "bestått" i emnet. Eksamen kan tas på nytt etter to dager innenfor en eksamenperiode på to uker.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor.  Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2016.

Obligatoriske arbeidskrav

4 innleveringsoppgaver, leveres via LMS, alle deler må være godkjent.
2 av innleveringene må være skrevet på engelsk.
1 av innleveringene skal inneholde en presentasjon på engelsk.

Deltagelse i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), både undervisning og gruppeøvelser. Kravet gjelder hvis emnet tas første studieår ved HiG, men det gjelder ikke for studenter som tar emnet som del av et nettbasert studium. Det gjelder heller ikke hvis 3IKK er tatt i et annet emne. 

Læremidler

 •  de By, R (ed), 2001: Principles of Geographic Information Systems, 2nd edition. ITC, Netherlands. ISBN 90-6164-184-5 (elektronisk lærebok - tilgjengelig via læringsplattform)
 •  Heywood I et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-27-372259-X