Grunnleggende landmåling
2013-2014 - GEO1181 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha

Kunnskaper i å:

 • Anvende grunnleggende landmålingsmetoder
 • Bruke vanlig oppmålingsutstyr
 • Utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning
 • Utarbeide dokumentasjon og forstå standardene

 Ferdigheter i å:

 • Arbeide med aktuelle måleinstrumenter
 • Bruke programvare til å behandle måledata

 Generell kompetanse i å:

 • Mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport
 • Kjenne til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring)
- Dokumentasjon av instrumentkontroll
Målelære:
- Nivellement
- Innmåling med totalstasjon
- Polar utsetting
- Frioppstilling
- Enkel satellittmåling med RTK
- Stikking av byggakser
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Transformasjoner
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, Geodatastandarden
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
- Korrelasjon
- Kort introduksjon til utjevning av målinger
Andre temaer:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker
- Rapportering
- Nytenkning og inovasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 40%)
 • Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
 • Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning ca 10-12 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren. (Oppgaver som underkjennes, vil etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.) Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høst 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), både undervisning og gruppeøvelser. Dette kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som en del av et nettbasert studium. Det gjelder heller ikke hvis 3IKK er tatt i et annet emne.
 • For studenter på Bachelor i geomatikk som tar emnet i semester 3, samt for studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg, landmåling er det i tillegg krav om deltakelse på Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag. Kravet gjelder ikke hvis Idélab-24 er tatt i et annet emne.

Læremidler

Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
Instrument og programvaremanualer

Supplerende opplysninger

Emnet omfatter samme innhold som "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2" til sammen. Men dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og/eller "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2".