Grunnleggende landmåling 1
2013-2014 - GEO1191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper i å:

 • anvende grunnleggende landmålingsmetoder
 • bruke vanlig oppmålingsutstyr
 • utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
 • utarbeide dokumentasjon og forstå standardene.

Ferdigheter i å:

 • arbeide med aktuelle måleinstrumenter

Generell kompetanse:

 • mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse, kommer følgende læringsutbytte i tillegg under generell kompetanse:

 • studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Instrumentlære:
  • Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
  • Dokumentasjon av instrumentkontroll
 • Målelære:
  • Nivellement
  • Innmåling med totalstasjon
  • Polar utsetting
  • Frioppstilling
  • Enkel satellittmåling med RTK
  • Stikking av byggakser
 • Beregningslære:
  • Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
  • Dokumentasjon
  • Standarder, Geodatastandarden
 • Nøyaktighetslære:
  • Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
  • Feiltyper, og gardering mot feil
  • Middeltall
  • Standardavvik
  • Normalfordeling
  • Feilforplanting
  • Kort introduksjon til utjevning av målinger
 • Andre temaer:
  • Tolkning av tegninger
  • Digital dataflyt mellom PC og målebøker
  • Rapportering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 100%)
Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning = 5-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil gjelde helhetsvurderingen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høsten 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse:

 • Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Instrument og programvare manualer

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 50% med "GEO1181 Grunnleggende landmåling". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1181 Grunnleggende landmåling". I stedet kan man ta "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2".