Grunnleggende landmåling 2
2013-2014 - GEO1201 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1191 Grunnleggende landmåling 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper i:
- Grunnleggende landmålings metoder
- Bruk av vanlig oppmålingsutstyr
- Manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
- Dokumentasjon og standarder

Ferdigheter:
- Evne til å jobbe med måleinstrumenter
- Evne til å bruke programvare til å behandle måledata

Generell kompetanse:
- Grunnleggende bruk av måleinstrumenter og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
- Dokumentasjon av instrumentkontroll
Målelære:
- Innmåling med totalstasjon
- Polar utsetting
- Frioppstilling
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Transformasjoner
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, Geodatastandarden
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
- Korrelasjon
Andre temaer:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker
- Rapportering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Oppgaveløsning = 5-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen på de innleverte oppgavene baseres på en helhetsvurdering, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høst 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

5 - 6 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
Instrument og programvaremanualer

Supplerende opplysninger

Emnene ”GEO1191 Grunnleggende landmåling 1” og ”GEO1201 Grunnlegende landmåling 2” overlapper 100% med ” GEO1181 Grunnleggende landmåling”. Dette emnet ”GEO1201 Grunnleggende landmåling 2” kan ikke godkjennes sammen med "GEO1181 Grunnleggende landmåling".