Landmålingsanalyse
2013-2014 - GEO2151 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO1181 Grunnleggende landmåling (eller GEO1191+GEO1201)
 • GEO2281 Praktisk landmåling eller REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Forstå og gjengi grunnprinsipper om utjevning av forskjellige typer landmålingsobservasjoner ved bruk av minste kvadraters metode.
 • Kunne bruke de mest benyttede, nasjonale landmålingsprogramvarer til å løse praktiske oppgaver knyttet til analyse og utjevning av grunnlagsnett basert på både totalstasjons- og GNSS-målinger, samt forstå hvordan fagrapporter for denne type arbeider utarbeides
 • Gjøre rede for aktuelle fagstandarder

Ferdigheter:

 • Beherske utjevning et målesett ved minste kvadraters metode
 • Analysere kvaliteten til målinger, grunnleggende data og resultater
 • Forstå og utføre landmålingsanalyser inklusive utjevning i programmer
 • Levere relevante prosjektrapport i henhold til gjeldende profesjonelle standarder

Generell kompetanse:

 • Forstå de viktigste prinsipper og føringer knyttet til praktisk nøyaktighetslære og analyse av alle typer landmålte data
 • Kunne utarbeide gode fagrapporter

 
 

Emnets temaer

 - Utjevningsteori ved bruk av minste kvadraters metode
 - Formulering av feilligninger i ulike situasjoner
 - Vekting av feilligninger
 - Teknikker for løsning av stor sett lineære ligninger, inkludert anvendelse av enkle matriser
 - Feilsøking i grunnlagsnett i henhold til Geodatastandarden
 - Statistikk, pålitelighetstesting, kvalitetssikring og analyse
 - Rapportering
 - Landmålingsprogramer "GEMINI", "GISLINE" og "Leica Geo Office"
 - Nettanalyse for utarbeidelse av transformasjonsparametre
 - Enkel nettsimulering og analyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 60%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 4 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer.

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang våren 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 - Iliffe, J. & Lott, R. (2008). Datums and Map Projections for remote Sensing, GIS and Surveying. Scotland, UK: Whittles Publishing. (ISBN: 978-1-904445-47-0).
 - Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 - HiG: Egne kompendier og notater i utjevningslære, analyse, datum, transformasjoner (oppdateres jevnlig)
 - Statens kartverk (2005). Geodatastandarden (oppdateres ved www.statkart.no)
 - Statens kartverk (2009). Grunnlagsnettstandarden (oppdateres ved www.statkart.no)
 - Statens kartverk (2009). Satellittbasert posisjonsbestemmelse (oppdateres ved www.statkart.no)
 - Statens kartverk (2011). Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (oppdateres ved www.statkart.no)
 - Statens kartverk (2009). Koordinatbasert referansesystem (oppdateres ved www.statkart.no)