Geografisk datafangst 2
2013-2014 - GEO2341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • GEO1121 GIS intro
 • GEO1271 Geografisk datafangst I

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive muligheter og begrensinger for bruk av ulike sensorer/datakilder med hovedvekt på ortofoto, data fra flybåren laserscanning og optiske satellittbilder.
 • gjøre rede for grunnleggende teknikker for forprosessering, klassifisering og tolkning.
 • beskrive hvordan data kan brukes i geografiske analyser.
 • gjøre rede for feilkilder og datakontroll.

Ferdigheter:

 • gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde.
 • gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata.
 • gjennomføre en tolkning av data fra en flybåren laserscanning.

Generelle ferdigheter:

 • reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å analysere fjernmålingsdata fra fly eller satellitt.

Emnets temaer

 • Elektromagnetisk stråling
 • Sensorer og plattformer
 • Fjernålings produkter
 • Forprosessering av data
 • Databehandling
 • Manuell tolking av bilder
 • Klassifisering av data
 • Bruk av data i geografiske analyser
 • Feilkilder og kontroll
 • Anvendelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 En intern sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Gis ved kursstart