Satellittgeodesi, videregående
2013-2014 - GEO3071 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  GEO1181 Grunnleggende landmåling
 •  GEO2281 Praktisk landmåling

Anbefalt forkunnskap

 •  GEO2151 Landmålingsanalyse

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Beherske standarder for satellittmålinger
 • Beherske ulike dataformat for satellittmålinger
 • Kjenne det matematiske grunnlaget for satellittmålinger

Ferdigheter

 • Tolke satellitt almanakker
 • Beregne posisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger
 • Utføre vektorberegninger
 • Utføre øvrige beregninger med GPS-programvare
 • Utjevne vektornett
 • Etablere, kvalitetssikre og drifte RTK-systemer

Generell kompetanse
Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre, beregne og dokumentere avanserte målingsmetoder med satellittutstyr.

Emnets temaer

 • Struktur og innhold av satellittmeldinger
 • Beregning av satellittposisjon ved gitt epoke
 • Beregning av pseudoavstand
 • Fasemåling og beregning av "ambiguity"
 • Posisjonsberegning, bruk av presise efemerider
 • Differensiering (enkel, dobbel og trippel)
 • Vektorberegning
 • Kvalitetsvurdering
 • Vektornett "design", simulering og utjevning
 • Tolkning av RINEX data
 • Referansestasjon "design" og drift
 • Virtuelle referansesystemer
 • RTK målingssystemer
 • Struktur og innhold av RTCM, RTCA og NMEA meldinger
 • Standard måleprosedyrer og praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 60%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 4 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet. Neste gang våren 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Van Sickle, J. (2001). GPS for Land Surveyors, Second Edition. Great Britain: Taylor & Francis Group. (ISBN: 1-57504-075-1
 • El-Rabbany, Ahmed. (2006) Introduction to GPS: The Global Positioning System (2nd ed.). Boston MA: Artech House Inc. (ISBN 978-1-59693-016-2).
 • Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001). GPS Theory and Practice. Wien/New York: Springer. (ISBN: 3-211-83534-2)
 • Leick, A. (2004). GPS Satellite Surveying. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (ISBN 0-471-05930-7)
 • Samama, Nel. (2008). Global Positioning Technologies and Performance. New Jersey: John